Representation av genus i läroböcker i spanska utifrån lärares perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Författare: Rosalba Maldonado Rios; [2009]

Nyckelord: genus; jämställdhet; läroböcker; spanska;

Sammanfattning: Arbetet behandlar representationen av genus i läroböcker i spanska avsedda för gymnasienivå. Syftet med följande arbete är att dokumentera och analysera hur dessa läroböcker i spanska på gymnasial nivå representerar genusbegreppet, om läroböcker i spanska tar hänsyn till genusfrågor i förhållande till styrdokumentens utgångspunkter och vilka genusdiskurser som förekommer i texterna. Arbetet undersöker även hur lärare förhåller sig till lärobokstexter. Arbetets undersökning baseras på textanalyser och kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare i spanska. Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningen på att män betraktas som viktigare och har högre status än kvinnor i de analyserade texterna. Intervjuresultaten visar att lärarna förhåller sig kritiska gentemot läroboksförfattarna. Slutsatsen blir att det är författarens, förlagets och slutligen lärarens ansvar att behandla genusfrågor i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)