Framgångsfaktorer vid strategiimplementeringexemplet grönt byggande, Skanska

Detta är en M1-uppsats från KTH/KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Sammanfattning:

Grönt byggande ligger i tiden och är en av framtidens nyckelfaktorer för konkurrenskraft och samhällsansvar i byggindustrin. För att lyckas ser dock vi en avgörande betydelse i att grönt förankras i hela organisationen samt att en grundläggande förståelse skapas. För att bättre nå ut hela vägen till organisationen anser vi att implementering spelar en betydande roll.

I vårt examensarbete har vi valt att analysera de problemområden som vi stött på inom grönt byggande, för att därefter bryta ned dessa till mer konkreta nyckel- och framgångsfaktorer. Med denna studie hoppas vi kunna bidra med en förståelse för hur Skanska, Region Hus Stockholm Bostäder ska arbeta vidare för att lyckas implementera grönt byggande samt nå företagets mål inom området. Frågan vi inledningsvis ställde oss var:

Finns det idag några generella framgångsfaktorer som kan generera förslag till handling för att lyckas med strategiimplementering?

Hur ska Skanska arbeta för att lyckas förmedla, engagera och implementera grönt byggande inom Regionen Hus Stockholm Bostäder, från ledning till projekt?

Vi har angripit frågan genom att på regionen empiriskt studera nuläget inom grönt byggande. Detta har gjorts genom personliga intervjuer med personal på regionen, samt insamling av relevant information genom tryckt material och intranät. Den teoretiska referensramen omfattar strategi- och implementeringsteori från vetenskapliga artiklar och annan aktuell litteratur. Därefter genomförde vi en analys för att klargöra skillnader och likheter mellan teorin och empirins olika delar.

Utifrån litteraturstudierna och analysen lämnar vi följande rekommendationer för Region hus Stockholm Bostäder. Dels i form av fokusområden som kräver vidare undersökning samt konkreta nyckelfaktorer som främjar en grön implementering.

De fokusområden vi funnit är:

1. Grönt byggande kräver en helhetsbild framför specifika gröna lösningar

2. Grönt byggande innebär mer än miljöpåverkan i form av energiförbrukning, återvinning samt vattenanvändning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)