Undersökning av värnpliktsavgångar på Blekinge Flygflottilj F17, med särskilt fokus på psykosociala faktorer

Detta är en L3-uppsats från

Författare: Rolf Johansson; [2008]

Nyckelord: Företagsläkare; Projektrapport;

Sammanfattning: Syftet med undersökning var att undersöka om värnpliktsavgångarna på F17 skilde sig från riket i stort med avseende på framförallt andelen avgångar av psyko/sociala skäl. Två årsklasser, 2005 och 2008, valdes och jämfördes med varandra, eftersom det mellan dessa år skett en stor minskning av värnpliktiga som kallades för mönstring. Dessutom togs betydligt färre ut till tjänstgöring och de uttagna var vid mönstringsförrättningen mycket positiva till den kommande tjänstgöringen. De flesta avgångarna har historiskt varit tidiga och eventuella andra tendenser skulle undersökas. Lokalt på F17 hade möjligheten till psykologbedömningar och terapi ökat, vilket kunde tänkas minska andelen avgångar av psyko/sociala skäl när man jämförde årgångarna. Avstånd mellan hemort och förbandet skulle undersökas som möjlig faktor som påverkade om avgången blev av psyko/sociala orsaker eller annat skäl. En beskrivning av avgångarna utifrån ICD-10 klassifikationen skulle också göras. För att erhålla erforderliga data genomlästes samtliga avgångnas journaler och klassades av undersökaren själv ( pappersjournaler 2005, datajournal 2008)På grund av en mycket markant minskning av avgångarna under projektets löptid kunde inga slutsatser göras med avseende på diagnosfördelning, tidsaspekt och boendeavstånd vad gäller år 2008. För år 2005 visade det sig att de tidiga avgångarna var helt dominerande, andelen avgångar av psyko/somatisk orsak var på F17 50%, vilket är 10% högre än rikssnittet. Närhet till bostaden visade sig inte alls vara en positiv faktor för att undvika att hamna i den psyko/somatiska gruppen. Denna omständighet diskuteras i avslutande delen av detta arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)