Att uttrycka sin identitet genom klädval : En kvalitativ studie om kvinnors klädkonsumtion i relation till identitetsskapande

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Elin Ingström; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor i åldersspannet 18 -25 år upplever sin klädkonsumtion i relation till sin identitet samt hur deras kläders kommunikativa förmåga är en del i deras identitetsskapandet.För att besvara syftet formulerades tre forskningsfrågor; ”Hur använder och betraktar unga kvinnor kläder som en del av deras identitetsskapande?”,”Hur upplever unga kvinnor att de identifierar sig själva med sina kläder?”och ”Hur upplever unga kvinnor att de behöver konsumera kläder för att framställa sig själva?”.Studien grundades på en kvalitativ metod med sju stycken semi-strukturerade intervjuer.Det teoretiska ramverket som låg till grund för uppsatsen var i huvudsak identitetsformationsteori av Côté och Levine (2016), det dramaturgiska perspektivet av Goffman (2014), konsumtionsteori av Östberg ochKaijser(2010)samt tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar.Resultatet visade på att de deltagande intervjupersonerna experimenterat med olika klädstilar i yngre åldrar för att arbeta fram relativt stabila klädstilar som de förknippar med dem själva. De framarbetade klädstilarna förändras dock fortfarande till viss mån,framförallt baserat på trender. Intervjupersonerna identifierade sig med sin kläder genom att de klär sig inom ramen för deras klädstilar. Vidare visade resultatet på att själva konsumtionen av kläder var en betydande del i intervjupersonernas framställning av självet. Eftersom både kläder i sig och konsumtionen av kläder ansågs vara betydande komponenter i intervjupersonernas identiteter ansågs de ha en samverkande effekt på varandra.Avslutningsvis konkluderades att kläder tenderar att ha en kommunikativ förmåga som kan berätta en hel del om vilka intervjupersonerna är samt hur de bedömer andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)