Det praktiska arbetet med visuellt stöd i grundskolans undervisning : En specialpedagogisk analys av lärarnas beskrivningar

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Tack alla lärare! Syftet med föreliggande studie var att uppnå en ny kunskap genom lärarnas beskrivningar, relaterade till det praktiska arbetet med visuellt stöd i grundskolans undervisning. Studiens resultat analyserades utifrån Symbolisk interaktionsteori, samt Bubers teori om det mellanmänskliga i ett relationellt perspektiv. Studiens empiriska material insamlades genom kvalitativa intervjuer med undervisande lärare i grundskolan. Resultatet visade att lärare använde flera olika visuella stödfunktioner. Resultatet pekade också på en viss risk för att visuellt stöd eventuellt används oreflekterat, vilket kan innebära att det i vissa fall kan stjälpa i stället för att hjälpa. Lärare uttryckte ett behov av mer tid, dels för utvecklandet av visuellt stöd, dels för didaktiska samtal om visuellt stöd. Lärare önskade ökade möjligheter till kollegiala samtal, vilket kan undanröja risken med att visuellt stöd används oreflekterat. I studien framkom även elevers möjligheter till att själva använda visuellt stöd för förmedlande av kunskaper och som ett stöd i interaktion med andra. I studien framkom att om det didaktiska samtalen och det kollegiala lärandet uteblir, kan det innebära att visuellt stöd inte möter elevernas behov. Det är därför av vikt för det specialpedagogiska uppdraget att prioritera det kollegiala samarbetet med lärarna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)