Vårdhundens effekt på barns ångest/oro och smärta : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: För många barn är mötet med sjukvården en ny miljö som kan skapa ångest eller rädsla vilket kan bidra till en ökad smärta eller obehaglig upplevelse för barnen. Att enbart behandla smärta med analgetika är sällan tillräckligt varför olika distraktionsmetoder kan användas för att minimera dessa känslor. Tidigare forskning har visat att vårdhunden kan ge positiva effekter på barn där läkemedelsanvändning har kunnat begränsas, dock krävs mer sammanställd forskning. Att inkludera en vårdhund i behandlingar skulle kunna minska barnets lidande.  Syfte: Att beskriva vilken effekt en vårdhund kan ha på ett barn i barnsjukvården. Metod: Allmän litteraturstudie med en deskriptiv design valdes som metod. Artikelsökning gjordes i databaserna PubMed, CINAHL samt Scopus och resulterade i 11 vetenskapliga originalartiklar med kvantitativ ansats.  Resultat: Resultatet skiljer sig vad gäller vilken effekt en vårdhund kan ha på barns ångest/oro och smärta inom barnsjukvården. Ungefär hälften av studierna påvisar en effekt där vårdhunden har lindrat både ångest/oro och smärta hos barn. Resterande del av resultatet kan inte påvisa en effekt om att en vårdhund kan lindra barns ångest/oro eller smärta i barnsjukvården.  Slutsats: Litteraturstudien visar effekter på barns ångest/oro och smärta av att använda en vårdhund inom sjukvården. Dock visar studien ingen vetenskaplig evidens om att vårdhundens användning är en metod som fungerar för alla barn. Individuella behov bör tas i beaktande där sjuksköterskan ansvarar för att se det enskilda barnet och identifiera i vilka situationer vårdhunden kan vara behjälplig. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)