Risk- och krishantering utifrån Business Continuity Management : - En studie under en rådande kris

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Då kriser inträffar allt oftare är det av stor vikt för organisationer att ha en utvecklad strategi för att hantera dessa störningar. Ett sätt för att hantera risker och kriser är Business Continuity Management som involverar hela processen med planering av åtgärder i förväg, krishantering samt utvärdering efter krisen. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera teorierna kring Business Continuity Management samt huruvida dessa tillämpas praktiskt i stora svenska tillverkande företag. Vidare ämnar studien skapa en djupare förståelse kring hur de studerade företagen, med hjälp av jämförelser och granskning, agerar under en rådande krissituation. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsmetod med där den empiriska materialinsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer. Ytterligare empiriskt material är de studerade företagens års- och kvartalsrapporter. En komparativ forskningsdesign har tillämpats, vilken möjliggör för jämförelser mellan de studerade företagens användning av BCM. Slutsats: Studien kan konstatera att inget utav de studerade företagen tillämpar Business Continuity Management fullt ut. Däremot nyttjas modeller och strategier som ligger i linje med den teoretiska referensramen för BCM.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)