Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Byggprocessen är omfattande och komplex med bygghandlingar som ska förmedla information mellan många olika aktörer. I byggbranschen finns ett tydligt problem med undermåliga bygghandlingar som årligen kostar flera miljarder. Undermåliga bygghandlingar kan resultera i att en avvikelse uppkommer, en avvikelse innebär ett avsteg från den planerade processen. Syftet med studien är huvudsakligen att underlätta för byggbranschen, detta genom att minska antalet avvikelser i produktionen. Studien redogör vilka avvikelser som är återkommande, varför de uppkommer och vad konsekvenserna blir. Syftet med studien är även att kartlägga förbättringspunkter på kopplingen mellan projektering och produktion för att förhindra att de studerade avvikelserna uppkommer. Frågeställningarna som besvarades är vilka återkommande avvikelser som uppkommer, varför de uppkommer och vad konsekvenserna av dessa blir. Även hur kopplingen mellan projektering och produktion kan förbättras för att undvika de återkommande avvikelserna besvarades. Metoden för att genomföra studien var en fallstudie på fyra projekt på JM, där intervjuer genomfördes med arbetschef, platschef, projekteringsledare och BIM-samordnare. Informanterna besvarade frågor som togs fram utifrån litteraturstudien. I litteraturstudien framgick teorier om att arbetsgång, kommunikation, arbetsberedning och BIM är faktorer som påverkar kopplingen mellan projektering och produktion. Resultatet av intervjuerna visar att återkommande avvikelser främst beror på kollisioner mellan ventilation och inredning, bärande armering samt vatten och sanitet. Samtliga avvikelser medför konsekvenser på tid, kostnad och kvalité. Varför avvikelserna uppkommer beror på otillräcklig arbetsgång, kommunikation och BIM-process på JM. Utifrån analys och diskussion drogs slutsatserna att det finns två huvudsakliga principer för att undvika avvikelser. Antingen att undvika avvikelsernas uppkomst i projekteringen eller att tidigt upptäcka avvikelser i produktionen och därmed göra revideringar av bygghandlingar innan momentet påbörjas. Förbättringspunkter som studien genererade är utökade granskningsdagar, arbetsberedningar, kommunikationsmedel samt kunskaper inom BIM. Ytterligare förbättringspunkter är system för erfarenhetsåterföring, standardiserade projekteringsmetoder, implementering av produktionserfarenheter i projekteringsskedet samt sammankoppling av leverantörers projektering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)