Det finns ju ingen universallösning : En studie om förskolläraresledarskap i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Vårt intresse för förskollärares ledarskap i förskolan grundar sig i att vi upplevt att ledarskap inte är ett prioriterat utvecklingsområde och att vi mött många olika varianter av ledare efter att ha arbetat i många år inom förskolan Att detta område är angeläget att studera bekräftas också av de få studier som fokuserar just på förskollärares ledarskap i arbetet med barnen . Således har vi valt att skriva om ledarskap i detta examensarbete i vår utbildning till förskollärare för pedagogiskt verksamma. Men vad omfattar ledarskap egentligen i förskollärares profession hur går tankarna vilka olika ledarskapsstrategier framträder ur förskollärarnas beskrivningar och hur har de fungerat i barngruppen är våra funderingar.  Syftet är att undersöka vilka olika ledarskapsstrategier som framträder ur förskollärares beskrivningar av sitt arbete med barnen. Till syftet hör också att undersöka förskollärares erfarenheter av hur olika strategier av ledarskap har fungerat i barngruppen. Studien bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer som metod där datainsamlingen har utförts på två olika enheter med sju förskollärare i Hallands län. Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I resultatet framgår förskollärarnas beskrivning av ett väl fungerande ledarskap i termer av till exempel flexibilitet och vikten av tydlighet  Exempel på frågan om ett ledarskap som fungerar mindre väl var inte lika utförlig besvarad och beskrevs i termer av att vara otydlig och icke flexibel. Utifrån studiens resultat framgår det att de fyra ledarstilarna demokratiska-, auktoritära-, låt gå- och situationsbaserade ledarstilarna fortfarande är aktuella. Vi kunde urskilja att den demokratiska och situationsbaserade ledarstilen fungerade varje gång, den auktoritära fungerade delvis och det kunde utläsas av resultatet att det hade sin grund i hur pedagogen använde den. Däremot fungerade inte ledarstilen låt gå överhuvudtaget .

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)