Kvinnors uppfattning av svensk missbruksvård

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: En kvalitativ studie vars syfte och tillhörande tre frågeställningar varit att undersöka på vilket sätt kvinnor har upplevt den missbruksvård de blivit erbjudna av socialtjänsten under tiden de varit i ett aktivt missbruk. I tre intervjuer som såväl tidigare forskning framkom att kvinnliga missbrukare allt för ofta kan ses som dubbelt förtryckta. Kvinnor förtrycks av män till följd av att de är kvinnor och de förtrycks ytterligare som missbrukare då den manliga normen ges större utrymme för att befinna sig i ett missbruk. Resultat från studien åskådliggör att kvinnor till följd av känslor av skam och skuld många gånger är långt gångna i sitt missbruk när kontakt med socialtjänsten tas. De intervjuade kvinnorna har positiva upplevelser av socialtjänstens missbruksvård genom de behandlingarna de genomgått i form av 12-stegs behandling och kognitiv beteendeterapi (KBT). I resultatet framkommer det att dessa behandlingar är individuellt utformade och utgår ifrån den enskilde individen vilket medför till att hänsyn tagits till intervjupersonernas kvinnliga kön. Dock kan vi se att en av dessa två behandlingar historiskt sett utgår ifrån att missbrukaren är manlig. Idag försöker den behandlingen utgå ifrån missbrukares individuella förutsättningar vilket den andra metoden helt och hållet utgår ifrån. Vi kan ytterligare se kring den kvinnliga aspekten av studiens syfte att kvinnorna anser att de fått en likabehandling som inte påverkas negativt av deras kön. Slutsatserna som författarna gjort utifrån studien är att kvinnors behov bör anpassas till att de är just kvinnor. Därmed bör de inte utgå ifrån manliga normer för då skapas även individuella förutsättningar för kvinnor att lyckas bryta sitt missbruk. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)