”Vi söker dig som…”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i fritidshem konstrueras i platsannonser med utgångspunkt i de kompetenser som där skrivs fram för professionen. I studien används en kvalitativ innehållsanalys i bearbetningen av det empiriska materialet vilket består av 50 platsannonser. En professionsteoretisk ansats med centrala kriterier för professions- beskrivningen, såsom en unik kunskapsbas, har använts för att förstå och tolka det empiriska materialet. Resultatet presenterar tre kategorier med sammanlagt 9 kompetenser som allra mest framträdande i platsannonsernas beskrivningar av kompetensen hos en lärare i fritidshem. De kompetenser som betonas allra främst hör till samverkans- och samarbetskompetens, kompetens att tolka och använda centrala styrdokument samt kompetens att ansvara för Planering/genomförande/utvärdering/uppföljning. Vidare resultat synliggör tre konstruktioner av lärare i fritidshem nämligen Lärare i fritidshem som möjliggörare, Lärare i fritidshem som policyorienterad samt Läraren i fritidshem som hybridprofession. Slutsatser som dras är att det i platsannonser signaleras en förskjutning i omsorgsuppdraget, traditionellt tillhörande kunskapsbasen för lärare i fritidshem, där omsorg om organisationen betonas mer än gentemot elev. Dessutom synliggörs att läraren i fritidshem, såsom konstruktionerna framträder, befinner sig i en dubbelhet inom organisation och kompetens, en hybridprofession som kan vara på flera platser, utföra olika arbetsuppgifter och samtidigt förhålla sig till skolans och hemmets samtliga parter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)