‘Väsentlig följd av avvikelse som mellanbegrepp i väsentlighetsprincipen i ÅRL’ : Om bedömning av när upprättare av finansiell rapport enligt regelverket K3 får avvika från redovisningsbestämmelser

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

Författare: Susanna Harn; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Mellanbegrepp inom juridiken utgör ett effektivt sätt att koppla rättsfakta (grunder) till rättsliga följder. Ett intressant mellanbegrepp inom redovisning är ‘väsentlig följd av avvikelse’ som återfinns i den allmänna väsentlighetsprincipen (2kap 3a§ Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) [ÅRL]) vilken ger företag vissa rättigheter att avvika från redovisningsbestämmelser när följden av avvikelsen inte är väsentlig. Syftet med detta examensarbete är att underlätta bedömning av när en avvikelse från en viss bestämmelse får göras genom att applicera teorin om grundöppna mellanbegrepp på den allmänna väsentlighetsprincipen i 2 kap 3a§ ÅRL för ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens K3-regelverk vid upprättande av årsredovisning och/eller koncernredovisning. Uppsatsen visar ett förslag på hur en struktur för bedömning kan skapas för detta med hjälp av teorin om mellanbegrepp och en resonemangsmodell för flerdimensionellt beslutsfattande. Ett begreppsligt nätverk struktureras för mellanbegreppet ‘väsentlig följd av avvikelse x’ och möjliga grunder och följder analyseras. Följden är att ‘avvikelse x är inte tillåten’. Grundsidan utgörs av ytterligare mellanbegrepp, ‘rimligen förväntad påverkan på användares beslut’ med grund i ‘väsentlig påverkan på rättvisande bild’. En avvikelses förväntade påverkan på användares beslut enskilt såväl som med andra relaterade avvikelser struktureras med två aggregationsträd. Tre möjliga grunder för en avvikelses påverkan på rättvisande bild diskuteras; påverkan utifrån postens eller felets relativa värde, påverkan utifrån inkonsekvent hantering i förhållande till liknande uppgifter och poster samt påverkan utifrån postens karaktär. Bedömningen struktureras genom att tillämpa en resonemangsmodell för flerdimensionellt beslutsfattande. Med modellen visas hur en upprättare av årsredovisning kan resonera vid prövning av om en avvikelse från en viss bestämmelse är tillåten. Genom att steg för steg se om avvikelsen leder till högre påverkan än vad som är godtagbart på någon aspekt av relevans för väsentlighet hos följd av avvikelse kan upprättare utreda om avvikelsen inte uppfyller något villkor som är nödvändigt för att avvikelsen ska vara tillåten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)