Att inte ha något val : Kvinnors upplevelser av att leva med primär hjärntumör

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

Författare: Fridah Flodström; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Anhöriga till personer med hjärntumör upplever att livet förändras i samband med diagnos. Anhöriga som tar på sig vårdarrollen är ofta främmande inför vårdandet och behöver därför stöd och information från sjukvårdspersonal så att patienten kan få en optimerad vård. Sjuksköterskors upplevelser å andra sidan visar ett stort engagemang i att vårda patienter med cancer och en strävan efter att individanpassa vården. Metod: Kvalitativ innehållsanalys med manifest analysnivå. Analys av fyra bloggar. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med primär hjärntumör. Resultat: Resultatet består av tre huvudkategorier och sex underkategorier. Att genomgå en livsomvälvande omställning innefattade kampen om att acceptera sjukdomen samt livet ändrar riktning. Att uppleva maktlöshet innefattade kroppen förändras samt att leva i ovisshet. Upplevelsen av ett gott bemötande från omgivningen innefattade att uppskatta samhörighet samt vårdpersonalens betydelse för vården. Slutsats: Kvinnor med primär hjärntumör upplever att livet förändras markant efter diagnos men försöker ändå att behålla en positiv inställning. Vården upplevs bristfällig och att inte få behovet av vård tillgodosett leder till lidande hos kvinnorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)