Slopandet av förpackningar. En Etnografisk studie om konsumenters utövande av den förpackningsfria shoppingpraktiken

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur konsumenter praktiskt utövar förpackningsfri shopping och hur de hanterar eventuella problem som uppkommer i utförande av praktiken. Således är vi intresserade av vad som förändras i shoppingpraktiken när en viktig artefakt tas bort, nämligen förpackningen. Förhoppningen är att insikten ska bidra till hur marknadsföring i butik kan användas för att främja förpackningsfri shopping. För att uppnå syftet har följande frågeställningar behandlats: Hur utövar konsumenter förpackningsfri shopping? Skapar avsaknaden av produktförpackningar några problem och hur hanteras de i sådana fall av konsumenter? Den teoretiska referensramen inleds med en presentation av förpackningsfri shopping och följs av det praktikteoretiska angreppssättet. Därefter redogörs för hur praktikteorin används för att förstå förpackningsfri shopping. Studien tar en kvalitativ utgångspunkt och grundar sig på en etnografisk metod bestående av sju timmars observationer, fem djupintervjuer och två fokusgruppsintervjuer. Analysen av den insamlade empirin visar att det finns tre olika tillvägagångssätt som konsumenten använder sig av i utövandet av förpackningsfri shopping: att använda förpackningar som finns i butiken, inte använda någon förpackning alls i den mån det går eller att ta med sin egen behållare. Vilket tillvägagångssätt som används grundar sig i konsumentens engagemang för aktiviteten och sociala sammanhang. Vidare har det identifierats tre problem som avsaknaden av förpackningar skapar: hur konsumenten tar med sig produktinformationen hem, att inköp behöver planeras och att kompetensbarriären hindrar shoppingen. För att hantera dessa problem används: dokumentation eller internetsökning av produktinformation, planering och slutligen hjälp av personal eller att läsa på skyltar. Likt andra praktiker visar sig förpackningsfri shopping vara beroende av en viss kompetens, mening och materiella artefakter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)