Premiepensionssystemet : ett underpresterande system?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Författare: Markus Johansson; [2019]

Nyckelord: Premiepension; Pensionssystemet;

Sammanfattning: Syftet med denna rapport är att undersöka prestationen för det svenska pensionssystemet. Hur bra placerar sjunde Ap-fonden egentligen våra pensionsmedel och vilken risk tas med spararnas pengar? Vad som väckte intresse för undersökningen är den kritik som riktats mot premiepensionssystemet exempelvis PRO:s påstående om att premiepensionssystemet är misslyckat och underpresterar. Den valda undersökningsperioden 2010 – 2017 motsvarar perioden från och med att förvalsalternativet, sjunde Ap-fondens Såfa-fond omorganiserades och sju år därefter. Undersökningen genomfördes med en kvantitativ metod då den baseras på historisk data. Av förenklingsskäl har vissa begränsningar gjorts i studien. Exempelvis tas ingen hänsyn till fondavgifter, förvaltningsavgifter eller ombalanseringskostnader. Studien utfördes genom att bland annat jämföra avkastningen för den statliga Såfa-fonden med avkastningen för tre aktivt förvaltningsfokuserade samt tre passivt förvaltningsfokuserade fondportföljer med olika nivå av risk. Dessutom jämfördes Såfa-fonden med utvecklingen av OMX och en simulerad OMX sharpeoptimerad portfölj. Vidare undersöktes sjunde Ap-fondens egna mål angående risk och hur Såfa-fonden presterat i jämförelse med dessa. Monte Carlo simulering användes för att undersöka prestationen för 1295 investeringsstrategier vilka därefter jämfördes med Såfa-fondens egen strategi. Bland de undersökta strategierna fanns det både strategier som levererade ett bättre resultat och de som levererade ett sämre resultat. Såfa-fondens strategi är dock bland de bästa för de simulerade 10 000 scenarierna. Undersökningen visar att aktiva placerare som valt att alokera kapitalenligt jämförelseportföljer istället för i Såfa-fonden erhållit en lägre avkastning för samtliga alternativ. Det är emellertid inte möjligt att utifrån detta resultat fastställa vilken placering av pensionsmedel som är bäst eller som kommer att vara bäst i framtiden. Men studien pekar på att förvalsalternativet Såfa-fonden inte ser ut att vara något dåligt alternativ, och också att Såfa-fonden inte kan sägas underprestera för den undersökta perioden. Studien visar emellertid att den riskjusterade avkastningen varit bättre i tre av jämförelseportföljerna. Beroende på investerarens preferenser kan det därför antas finnas ett värde i att aktivt investera pensionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)