This is your captain speaking : En studie om kvinnliga och manliga piloters upplevda balans mellan arbete och familjeliv

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Denna studie av Lotta Jacobsen och Denise Lekare syftar till att undersöka hur manliga och kvinnliga piloter vilka flyger långdistans upplever sin arbetssituation, särskilt i relation till familjelivet. Metoden som tillämpats är kvalitativ i form av semistrukturerade intervjuer med sex piloter. För att analysera intervjusvaren har vi använt oss av en feministisk organisationsteori och en teori om work-life balance. Resultaten visade att informanterna upplevde en hög grad av balans mellan sfärerna, till följd av starka fysiska, temporära och psykologiska gränser mellan arbete och familjeliv, vari arbetssfären är starkt avgränsad från familjesfären och vice versa. Denna balans hotas när arbetsperioderna blir för långa eller piloterna är oense med andra sfärmedlemmar om gränsernas karaktär. Ytterligare ett resultat var att de kvinnliga piloterna inte kände sig direkt diskriminerade, men att det däremot fanns en hög grad av indirekt diskriminering mot kvinnor inom flygbranschen. Detta har resulterat i att kvinnliga piloter får det svårare att avancera i sina karriärer. Därför är ett utmärkande drag för denna studie den undersökning av flygbranschen som görs, som resulterar i skilda möjligheter för män och kvinnor till avancemang i karriären, särskilt i kombination med familjebildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)