Dödshjälp- rätt eller fel? : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser av assisterad dödshjälp

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Dödshjälp är i dagsläget olagligt i Sverige, men många andra länder har valt att legalisera det. Det finns i dag två olika former, aktiv dödshjälp går ut på att läkaren administrerar den dödliga dosen av läkemedlet samt den assisterade dödshjälpen som går ut på att läkaren skriver ut den dödliga dosen och patienten själv administrerar det. Denna litteraturstudie fokuseras på den assisterade dödshjälpen, där komplexiteten i frågan utgörs av sjuksköterskans etiska ställningstaganden, religiösa aspekter samt patientens rätt till självbestämmande (autonomi). Syfte: Syftet med studien var att sammanställa evidensbaserad kunskap om sjuksköterskans upplevelser av assisterad dödshjälp. Metod: En litteraturstudie där resultaten från 10 vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ ansats sammanställdes. Materialet samlades in från databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: När resultatet sammanställdes framkom tre huvudteman kommunikations betydelse, patientens autonomi och sjuksköterskans värderingar och åtta subteman. Resultatet belyser hur viktig den personcentrerade vården och teamarbetet mellan sjuksköterskan och andra professioner är vid den assisterade dödshjälpen. Sjuksköterskans motsättningar till den assisterade dödshjälpen var moraliska och etiska aspekter. Slutsats: Sjuksköterskans värderingar kunde vara en motsättning till den assisterade dödshjälpen, men de flesta sjuksköterskorna skulle inte överge sin patient oavsett om denne valde assisterad dödshjälp eller inte. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)