Semantisk särdragsanalys: behandlingsmetodens effekt på benämningsförmågan hos tre personer med ordfinnandesvårigheter till följd av afasi

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Semantisk särdragsanalys (semantic feature analysis, SFA) är en behandlingsmetod som används för att behandla ordfinnandesvårigheter till följd av afasi efter stroke. Metoden har tidigare utvärderats med positiva resultat på tränade ord, medan effekten på otränade ord har varierat. Syftet med föreliggande studie var därför att utvärdera metodens effekt på benämningsförmågan av otränade substantiv och verb, både på ord- och på diskursnivå. Studien är den första som utvärderar SFA på svensktalande personer. I studien, som var av single-subject design, deltog tre personer med ordfinnandesvårigheter till följd av olika typ och grad av afasi. Resultaten i föreliggande studie kunde inte påvisa någon förbättring av benämningsförmågan på ordnivå hos någon av deltagarna. Dock kunde en mindre förbättring av benämningsförmågan iakttas på diskursnivå. En av studiens slutsatser är att behandling enligt SFA bör föregås av noggrann utredning av deltagarnas språkliga förmåga för att klargöra om de lämpar sig för behandling enligt metoden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)