Samerna: Sveriges dolda rättshistoria - Den svenska ursprungsbefolkningens rättsliga ställning i ljuset av kolonialism och rasism

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Författare: Greta Östberg; [2017]

Nyckelord: rättshistoria; samer; Law and Political Science;

Sammanfattning: Samerna är Sveriges ursprungsfolk och en nationell minoritet. Detta examensarbete undersöker samers rättshistoria med utgångspunkt i hur kolonialism och rasism påverkat samers rättsliga ställning. Det är en rättshistoria som sträcker sig från beskattning till paternalistiskt och hierarkiskt förhållande mellan svenska staten och samer. Hur aktuell denna rättshistoria är idag, samt samernas rättsliga ställning i förhållande till internationell rätt behandlas också i arbetet. De rättsprocesser som ägt rum, eller fortfarande är pågående, mellan samer och privata fastighetsägare samt samer och staten är ett resultat av den koloniala svenska rättshistorien samt lagstiftning som infördes under ’rasismens tidevarv’. Utvecklingar har under de senare decennierna skett på ett internationellt plan som gäller staters förpliktelser gentemot minoriteter och ursprungsfolk samt att tillförsäkra dessa rättigheter. Samiska företrädare har dock uttryckt missnöje över att Sverige inte behandlar samer som ursprungsfolk i praktiken. Kritik som har riktats mot Sverige internationellt sett, samt vad som framkommer i statliga utredningar, gör att det går att ifrågasätta samernas rättsliga ställning även i dagens läge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)