Textsamtal – ett sätt att höja kvaliteten i läsandet : En kvalitativ studie om hur läsförståelsen utvecklas genom textsamtal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: I de senaste PISA- och PIRLS-undersökningar har det visat sig att Sveriges resultat i läsförståelse sjunkit i jämförelse med andra europeiska länder. Lärare i PIRLS-undersökningarna hävdar att det inte ges tillräckligt med utrymme för att samtala om texter. Flera forskare har även kommit fram till att ett ökat talutrymme för eleverna leder till ökad inlärning. Syftet med detta examensarbete är således att undersöka hur sex svensklärare i mellanstadiet arbetar med läsförståelseutvecklingen genom att samtala om texter samt att ta reda på vilka olika uppfattningar de lärarna har angående textsamtal. Vygotskijs sociokulturella perspektiv och dess syn på lärande förklaras främst genom att betona vikten av språket för att kunna kommunicera och lära. För att få svar på studiens frågeställningar har datainsamlingen skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkommer att alla sex lärare har erfarenheter av textsamtal och använder det regelbundet. Lärarna använder sig av liknande metoder för att forma och individ- och nivåanpassa textsamtalen till sin elevgrupp. Resultatet lyfter även fram lärarnas personliga uppfattningar om textsamtal och hur de bedömer utvecklingen hos elevernas läsförståelseförmåga. Dessa uppfattningar handlar om hur viktigt det är att variera textsamtalen efter elevers olika behov men också hur de upprätthåller intresset av att samtala om texter hos eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)