Sagan som grund för lärande. En studie av tematiskt arbetssätt med utgångspunkt i sagan i förskolan och skolan

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Evelina Eriksson; Åsa Limberg; Daniela Öberg; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur man arbetar tematiskt med hjälp av sagan i förskolaoch skola. Vi vill också undersöka hur pedagoger och barn ser på detta arbete. Vi har dock begränsat vår studieoch främst studerat dessa frågeställningar: · Hur arbetar och hur genomför man ett tematiskt arbetssätt med hjälp av sagan? · Hur kan man integrera alla kunskapsfält när man arbetar med sagan som utgångspunkt? · Hur gör pedagogerna för att försöka få med sig alla barn då man arbetar på detta sätt? · Är det möjligt att individualisera när man arbetar med sagan som utgångspunkt och i så fall hur? · Hur sker dokumentationen av barnens utveckling och lärande vid detta arbetssätt? · På vilket sätt är det givande för barnen att arbeta tematiskt utifrån en saga samt vilka är de positiva ochde negativa aspekterna enligt pedagogerna? Metoden vi använt oss av för att kunna genomföra vårt examensarbete är följande, observationer,barnintervjuer och pedagogintervjuer. Vi har även använt oss av litteratur samt tidigare forskning. I dennauppsats har vi undersökt en förskola som arbetar tematiskt med en saga under ett år och en skola som arbetarmed flera sagor som tema under en period, en dag i veckan. Därefter har vi jämfört våra tvåundersökningsverksamheter. Vi har under vår studie använt oss av bandspelare samt digitalkamera för attdokumentera våra intervjuer samt observationer. De viktigaste didaktiska konsekvenserna vi har kommit fram till är att pedagogerna måste synliggöra syftetmed temaarbetet om det skall ske lärande och utveckling hos barnen. Vi har även funnit en intressant skillnad ipedagogernas intentioner om vad de vill att barnen skall lära sig och det barnen faktiskt lär sig. Vi anser att ett tematiskt arbetssätt utifrån sagan medför oändliga möjligheter för att fånga, stimulera ochutveckla barnens kunskaper. Vi ser även sagans möjligheter att skapa en verksamhet som utgår ifrån barnenstidigare erfarenheter och intressen, därav har vår studie stor relevans för vårt yrke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)