Spelar kön någon roll? : Framtida socialsekreterares val av insatser mot ungdomar utifrånungdomens könstillhörighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

Sammanfattning:

Tanken med vår c-uppsats är att undersöka om könstillhörighet hos klienten påverkar framtidasocialsekreterares bedömning av insats i ungdomsärenden, och om det föreligger andrafaktorer som kan påverka bedömningen. Intresset för ämnet väcktes hos oss med tanke på attsocialsekreterare skall jobba könsneutralt och inte särskilja mellan sina klienter utifrån olikakategoriseringar. Detta ledde till att frågan väcktes om framtidens socialsekreterare lever upptill sådana krav.För att besvara frågeställningarna användes tre vinjetter som är exakta kopior av varandra,men skiljs åt i könstillhörighet hos ungdomen i fallbeskrivningen. Med hjälp av webbenkäterfick socionomstudenterna ta del av en vinjett per deltagare. Detta gjorde att det skapades treolika grupper som sedan jämfördes med varandra för att se om det förekommer skillnader ochlikheter i bedömningarna och beslut. För att genomföra jämförelsen användes tabeller ochäven Chi2-tester i SPSS.Resultatet av studien visar att det inte föreligger några skillnader i beslut av insatser utifrånklientens könstillhörighet. Dock förekom skillnader i vilka faktorer som ansågs viktiga förbeslutet beroende på könstillhörighet, till exempel skolfrånvaro och sexuellt utnyttjande somriskfaktorer. Studenterna som deltagit i studien anser också att det förekommer anpassningutifrån klientens etnicitet och ekonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)