Att vara kvinna i männens värld : En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Titel: Att vara kvinna i männens värld- En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken Frågeställning: Vilka karriärhinder upplever kvinnor inom mansdominerade yrken?  Syfte: I följande arbete ämnar vi identifiera hinder för karriärmässig utveckling för kvinnor inom  mansdominerade yrken, för att skapa förutsättningar för organisationer att bygga bort dessa hinder.  Metod: Studien har en induktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. Det empiriska materialet utgår från nio intervjuer med kvinnor som arbetar inom mansdominerade yrken. Slutsatser: De karriärhinder som uppstår för kvinnor som arbetar inom mansdominerade yrken baseras i konservativ kultur, diskriminering, att andra kvinnor blir konkurrenter,  image, sexism och problematiken med att veta sitt eget värde. På följande vis blir kvinnor utpekade som det “andra könet” och underordnade mannen och mansnormen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)