Sexuell hälsa hos kvinnor efter gynekologisk cancer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 3000 kvinnor i gynekologisk cancer i Sverige, vilket innebär cancer i de kvinnliga könsorganen. Behandling mot gynekologisk cancer medför olika fysiska biverkningar. Sexuell hälsa är individuell och påverkas av faktorer som könsroller, njutning, könsidentitet och erotik. Sexuell lust, upphetsning och orgasm är delar av den sexuella hälsan. Sjuksköterskans roll innefattar personcentrerad vård med ett holistiskt perspektiv, där alla aspekter av patientens behov ingår, vilket innefattar den sexuella hälsan. Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av sexuell hälsa hos kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer. Metod: Litteraturöversikten baserades på 11 kvalitativa artiklar som inhämtades från databaserna CINAHL Complete, Nursing and Allied health database och PubMed. Artiklarna som valdes att ingå i litteraturöversikten granskades i syfte att tematisera likheter och skillnader. Detta mynnade ut i litteraturöversiktens resultat. Resultat: Resultatet sammanställdes till fyra huvudteman som benämndes; Upplevelsen av ett förändrat sexuellt liv, En förändrad syn på sig själv, Förhållanden och En ny syn på sexuell hälsa. Under Upplevelsen av ett förändrat sexuellt liv identifierades två underteman; Den sexuella lusten och Den sexuella akten. Under En förändrad syn på sig själv identifierades Kvinnlighetens betydelse för kvinnan och Kroppsuppfattning som två underteman. Diskussion: En diskussion har förts kring metoden som användes i litteraturöversikten. Callista Roys adaptionsmodell, tidigare forskning och egna reflektioner har diskuterats i relation till litteraturöversiktens resultat för att stödja samt utöka förståelsen för resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)