Sexuellt våldsutsatta kvinnors erfarenheter av Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande : En beskrivande litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Sexuellt våld är ett globalt folkhälsoproblem som kan orsaka långsiktiga hälsokonsekvenser för de utsatta kvinnorna. Trots detta finns det få studier gjorda utifrån kvinnornas erfarenheter av bemötandet. Hälso- och sjukvården har en viktig roll där ett gott bemötande kan förebygga att ohälsa utvecklas hos kvinnorna. Syfte: Syftet var att beskriva sexuellt våldsutsatta kvinnors erfarenheter av Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande. Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar, varav nio artiklar med kvalitativ ansats, en artikel med kvantitativ ansats och en artikel med mixad metod. Artiklarna hämtades i databasen PubMed. Huvudresultat: Kvinnornas erfarenheter av Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande varierade. Brister i bemötandet gjorde att de kände sig otrygga, osedda, obekväma och inte respekterade som en hel person. Bristen ledde till att en del kände sig odelaktiga i sin vård och upplevde sekundär viktimisering, vilket påverkade uppföljningsvården. Resultatet visade även positiva erfarenheter av bemötandet, där kvinnorna blev bemötta med respekt, omtanke, tydlig information, bra stöd och fick möjlighet att vara delaktiga. Det positiva bemötandet stärkte kvinnorna. Fem teman framkom som beskrev kvinnornas erfarenheter. Dessa teman var ”stöd och omtanke”, ”information”, ”delaktighet”, ”viktimisering” samt ”brister i sjukvårdssystemet”. Slutsats: De erfarenheter kvinnorna fick av bemötandet påverkade deras mående under och efter vårdmötet. Sexuellt våld är ett utbrett problem i samhället och det är sannolikt att sjuksköterskor möter dessa utsatta kvinnor i sitt arbete. En ökad förståelse och kunskap om sexuellt våld och bemötande kan främja kvinnornas trygghet och välbefinnande, samt främja hälsa och minska lidande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)