Upplevelse av stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är krävande, både genom fysiska och psykiska utmaningar. En betydande orsak till misstag och felbedömningar inom vården är stress. Dessa misstag kan i värsta fall leda till vårdskador. Det har visat sig att nyutexaminerade sjuksköterskor rent organisatoriskt har en bild av vården som besvärlig och med både hög arbetsbelastning och brist på vårdpersonal. Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att för att uppfylla kärnkompetensen säker vård krävs att sjuksköterska har färdigheten att hantera stress. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa upplevelsen av stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor inom somatisk slutenvård. Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie av tio kvalitativa studier. En kvalitativ innehållsanalys enligt Ella Danielsson (2017) utfördes. Resultat: Litteraturstudien resulterade i sex koder och två teman. De tre mest förekommande stressfaktorer är bristfällig kunskap; hög arbetsbörda; samt osäkerhet kring yrkesrollen. Viljan att hoppa av yrket; ångest och sömnsvårigheter är de tre mest förekommande upplevelserna av stress. Konklusion: Förekomsten av stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor är universellt men upplevelsen och stressfaktorer skiljer sig åt.Att stressen kan påverka patientsäkerheten är ett betydande problem och insatser för att minimera stressen hos den nyutexaminerade sjuksköterskorna och på så sätt stärka patientsäkerheten är nödvändigt för en fungerande sjukvård, såväl i Sverige som i andra delar av världen. Därför krävs det att utbildningen förbereder sjuksköterskan på yrkesrollens många krav och en arbetsplats som tillhandahåller någon form av mentorskap

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)