Självklart erövrande eller naturlig självklarhet? : En studie om tandläkare och journalisters karriärval

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med vår studie var att studera varför snedrekrytering till högskolan existerar och som ger upphov till homogena universitets - och högskoleutbildningar i Sverige. Siffror från officiell statistik visar på att det råder en över - och underrepresentation bland personer med svensk respektive utländsk bakgrund på olika utbildningar men också inom olika yrkeskårer. För att undersöka detta vidare har vi valt att studera yrkesgrupperna journalister och tandläkare som är två yrkesgrupper som utmärker sig extra i denna över - och underrepresentation utifrån etnisk bakgrund. Vi ville studera hur dessa individer resonerar kring sina valda yrken för att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som är till grund för deras karriärval och om detta kan förklara snedrekryteringens maskineri. Vi ville även ta reda på vad som utmärker de två olika yrkesbanorna i relation till vad som ligger till grund för det intervjupersonerna betraktar som framgångsfaktorer. De forskningsfrågor vi utgått ifrån är; Hur resonerar intervjupersonerna från de två valda yrkesgrupperna om sina studie- och yrkesval? samt Vilka framgångsfaktorer lyfts upp som särskilt betydelsefulla för respektive yrkeskår? I studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod och totalt har sju personer intervjuats, däribland yrkesverksamma tandläkare och journaliststudenter. Enligt resultatet har den etniska och socioekonomiska bakgrunden stor betydelse för individernas förhållningssätt till sina utbildningsval men också vilka resurser de betonar som särskilt viktiga för att klara sig i respektive bransch.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)