Litteratur ger perspektiv på livet : En enkät- och intervjustudie om ungdomars läsintresse samt hur läsning kan motiveras

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Sammanfattning:

Detta arbete har som syfte att undersöka hur ungdomars läsintresse av skönlitteratur ser ut, samt hur motivation till läsning kan väckas.

De metoder som har använts, för att ta reda på ungdomars läsintresse samt hur läsning kan motiveras, är en enkätundersökning samt intervjuer. Femtio elever i årskurs tre på två olika gymnasieskolor, 25 flickor samt 25 pojkar, besvarade en enkät om skönlitterär läsning. Därefter intervjuades tre personer, en elev, en verksam lärare samt en bibliotekariestudent, för att ge sitt perspektiv på hur läsning på bästa sätt kan motiveras – då främst i skolmiljö.

Enligt tidigare forskning är flickor mer intresserade av läsning än vad pojkar är, vilket även denna studie bekräftar. Hur läsintresset ser ut bland de unga påverkas mycket av den miljö de växer upp i. Studier har visat att barnets/ungdomens närmiljö i hög grad påverkar läsintresset. Främst påverkar familjen ungdomens läsintresse. Om personer i ungdomens närmiljö ser läsning som något roligt och betydelsefullt är det sannolikt att även ungdomen kommer att lägga vikt vid läsning. Denna studie visar att det är mycket vanligt att ungdomarna haft föräldrar eller annan vuxen som läste för dem då de var barn. Det är mer vanligt att föräldrarna läst för flickorna än för pojkarna.

Forskningen visar också att läsarförebilder i barns/ungdomars närhet minskat under senare år, troligtvis på grund av att utbudet av andra medier som TV och dator med Internet och virtuella spelvärldar lockar mer än böcker. Det är också vad denna studie visar; bokläsning kommer långt ner på listan när ungdomar prioriterar sina fritidssysselsättningar. Kompisarna lockar mest men även musik, TV/film och datorn är sådant som uppskattas av ungdomarna på fritiden.

När det gäller motivation till läsning, främst hur läraren kan skapa intresse för läsning i klassrummet, visar denna studie att det är viktigt att läsningen är relevant i undervisningen. Det innebär t.ex. att läraren förklarar varför texten ska läsas och försöker väcka elevernas tidigare kunskap och nyfikenhet kring det som ska läsas. Samtidigt ska det vara roligt med läsning. Det är viktigt att eleverna ibland kan få välja läsning som speglar deras egna intressen – självvald litteratur. För att skapa motivation till läsning är det viktigaste inte vad man läser, utan att man läser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)