Bäckenmätning : - en jämförelse av stråldos mellan konventionell röntgenteknik och datortomografi

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Författare: Magdalena Lindahl; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Bäckenmätning är en radiologisk undersökning som görs då misstanke finns att det kan uppstå komplikationer vid förlossning. Detta kan bero på ett för trångt bäcken, stort barn eller att barnet ligger i säte. Det kan även vara motiverat efter en komplicerad förlossning eller om kvinnan har bäckenfraktur eller felställning i bäckenet. Syfte: Syftet var att jämföra stråldosen mellan konventionell röntgenteknik och datortomografi vid bäckenmätning samt undersöka tillförlitligheten vid datortomografi. Metod: En Systematisk litteratursökning gjordes i databasen PubMed för att finna vetenskapliga artiklar som svarade mot denna litteraturstudies syfte. Resultat: Bäckenmätning med datortomografi gav minst stråldos. Då den största stråldosskillnaden mellan konventionell röntgenteknik respektive datortomografis var vid lateralprojektionen. Tillförlitligheten vid datortomografi var god i isocenter, men sämre under och över isocenter. Konklusion: Bäckenmätning bör utföras med datortomografi. Nyckelord: Bäckenmätning, Stråldoser, Datortomografi. Konventionell röntgenteknik, Tillförlitlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)