Transsexualism – om regulativa normer och möjliga liv

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Mitt syfte med uppsatsen har varit att utifrån utvalda (socialkonstruktionistiska) teorier och begrepp hämtade huvudsakligen från Butler och Foucault, med den heterosexuella matrisen i fokus, granska och analysera mitt huvudsakliga material som utgörs av en statlig utredning från 2007 ”Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag”. Jag har framförallt varit intresserad av att kritiskt granska och analysera diskurser som rör kön och sexualitet. Teorierna står i uppsatsens centrum medan jag exemplifierar med empirin. Teorierna tjänar alltså både som teoretisk grund och metod. Mina frågeställningar ser ut som följande: - Hur kan man utifrån min teoretiska utgångspunkt/den heterosexuella matrisen förstå de bilder/beskrivningar av kön som framträder i utredningen? - Hur definieras transsexualism i utredningen, och hur kan man förstå denna definition med utgångspunkt i min teoretiska grund?- Hur samverkar dessa två faktorer för slutprodukten, alltså utredningens slutsatser (lagförslag) och hur kan man teoretiskt förstå detta? Bilden av kön och definitionen av transsexualism i utredningen vilar i stort på vissa grundläggande om än inte uttalade förhållningssätt till kön. I utredningen delas kön upp i kroppsligt och själsligt kön, enligt en klassisk västerländsk modell. Detta menar jag bidrar till att fenomenet transsexualism inte behöver upplevas som ett hot mot den heterosexuella matrisen och ordningen, då transsexualism inte på något vis behöver innebära ett ifrågasättande av denna uppdelning i kropp och själ, eller en binär två-könsmodell, utan snarare en bekräftelse på densamma. Istället växer en bild fram av transsexuella som ”oskyldiga offer” i behov av ”vår” (medicinens, psykiatrins) hjälp för att rätta till detta ”naturens misstag”. Samtidigt urskiljer jag en viss nervositet från utredningens sida där man försöker hantera det obegripliga och odefinierbara/det abjekta genom att med lagar och föreslagna ingrepp reglera och klassificera. Detta påverkar utredningens slutprodukt, alltså de föreslagna lagändringarna, vilka som jag tolkar det, reglerar och ”straffar” transsexuella personer genom att till exempel föreslå ”kastrering” som ett villkor för ett könsbyte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)