Den oreflekterade rutinen - En studie om användandet av Instagram i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med denna studie att undersöka användandet av Instagram i förskolan. Instagram i förskolan har blivit ett växande fenomen, vilket har bidragit till en nyfikenhet om en djupare reflektion kring användandet. Vi har utgått ifrån tre frågeställningar som berör samverkan mellan hem och förskola, skildringen av förskolan genom bild och text samt sekretess, etik och moral. Vi har således intervjuat sex pedagoger, två vårdnadshavare och en förskolechef. Empirin samlades in genom kvalitativ metod och kommer analyseras utifrån Ehn och Löfgrens (2001) definition av kulturanalys. I resultatet framkommer att Instagram som verktyg sker på rutin i förskolan. Resultatet påvisar att Instagram är ett verktyg som används i kommunikationssyfte. Det vill säga, genom Instagram får vårdnadshavare en bred insyn i verksamheten. Vilket främjar förskolan för såväl pedagogerna, vårdnadshavare som förskolechefen. Genom resultatet framkommer även ett kvarstående dilemma gällande sekretess genom sociala medier. Det vill säga, pedagogernas förhållningssätt gentemot sekretess är en påverkande faktor gällande huruvida Instagram kan fungera i förskolans verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)