Ekonomistyrning - En studie av ekonomistyrningens praktik i offentlig sektor

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Wais Timor; [2016-06-08]

Nyckelord: Ekonomistyrning; Effektivitet; Produktivitet;

Sammanfattning: Inledning och problemformulering: Äldreomsorg som är viktig utifrån flera synvinklar står inför stora utmaningar i form av förändringar och utveckling i samhället, vilket har eller kommer att påverka de ansvarigas (kommun och landsting) sätt att organisera och ekonomistyra dessa verksamheter. Syfte: Syftet var att göra en beskrivande och förklarande studie där fokus kommer att ligga på hur kommunerna ekonomistyr sina verksamheter för tillfället. Utifrån det formulerades tre frågor som skulle besvaras med hjälp av referensramen i kapitel två och det empiriska materialet. Metod: En kvalitativ fallstudie som avser två verksamheter, en i stadsdelen Lundby i Göteborg och en i Mölndal. Empirin genererades genom primärdata och sekundärdata. Primärdata kom från personliga intervjuer, medan sekundärdata samlades från för studien relevanta dokument som fanns på verksamheternas hemsidor. Slutsatser: Uppsatsens resultat och analys visar att det inte finns fundamentala skillnader i ekonomistyrningen mellan studiens utvalda organisationer. Det som kan skilja är marginellt. Det finns inte heller några fundamentala skillnader i användandet av de ekonomiska styrmedlen. De vanligaste styrmedlen som organisationerna använder består av budget, målstyrning, organisationsstruktur, och jämförelser. Resultatet visar att båda organisationerna använder samma ekonomiska styrmedel, fast varierande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)