Omvårdnadsinterventioner för oral mucosit i samband med strålbehandling mot huvud- och halscancer

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Carina Sandheden; Annika Ulvsgärd; [2008-12-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Patienter som erhåller strålbehandling mot huvud- och halscancer drabbas i hög utsträckning av behandlingsrelaterade biverkningar. Oral mucosit, skada på munhålans slemhinna, är vanligt förekommande och kan påverka patientens grad av livskvalitet. Sjukvårdspersonal undersöker inte regelbundet munhålan och det kan därför dröja innan tecken på skada uppenbaras. Syftet med denna uppsats var att beskriva omvårdnadsinterventioner vid oral mucosit i samband med strålbehandling mot huvud- och halscancer. Vidare att beskriva om standardisering av omvårdnaden kan lindra behandlingsrelaterad oral mucosit. Denna litteraturstudie omfattade nio vetenskapliga artiklar, varav två var litteraturöversikter. Resultatet beskriver åtgärder som kan indelas i: Strukturerad smärthantering, Information och kommunikation och Sjuksköterskans roll i systematisk undersökning. Smärthanteringen behöver tillgodoses på ett mer strukturerat sätt. Information och kommunikation till patienten behöver intensifieras i ett tidigare skede än idag. Patienten behöver få tydlig information om sin sjukdom och behandling för att minska stressen. Daglig intervention med vårdpersonal som utgår från ett munvårdsprotokoll är av stor vikt för att främja problemet vid oral mucosit. Utbildning och ett valideringssystem behövs för att initiera och implementera omvårdnaden kring patientens munvård. I studierna påpekas vikten av användning av omvårdnadsprotokoll inkluderande munvård, information och stöd till patienten samt motivation till egenvård. Dessa åtgärder kan komma att öka patientens livskvalitet under och efter avslutad strålbehandling. De flesta studier har inte kommit fram till någon specifik metod som förebygger eller lindrar oral mucosit. Det är ett outforskat ämne och i nästan samtliga artiklar påvisas att det behövs fler studier. Keywords: Nursing, Intervention, Radiotherapy, Head & neck cancer, Oral mucosit

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)