Möjlig användning av app för digitalvård av högt blodtryck : insikter från marknadsundersökning samt litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Elin Persson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Nästan en tredjedel av världens vuxna befolkning har högt blodtryck. Högt blodtryck definieras som systoliska tryck≥ 140 mmHg och/eller diastolisk tryck ≥ 90 mmHg. För att få vård för sitt höga blodtryck har metoden länge varit att gå till en vårdcentral för att båda mäta blodtrycket och få medicin. Nu är det möjligt att få vård digitalt. Det blir också allt mer vanligt att digitala vårdappar lanseras. Syfte: Syftet med studien var att undersöka patientens inställning till digitalvård av sitt höga blodtryck och se om de själva vet hur man mäter sitt blodtryck. Metod: Tio patienter med högt blodtryck intervjuades om inställningen till sjukvård med digitala hjälpmedel. En litteraturundersökning gjordes i den sökbara medicinska databasen PubMed med sökorden hypertension, self-monitoring, blood pressure measurement, smartphone applications, telemedicine där sex artiklar valdes ut. Resultat: Sex av tio ville få vård via en app. Åtta av tio hade hälsorelaterade appar. Åtta av tio tyckte bra om digitalvård och kunde tänka sig att använda sig av det i framtiden. Nio av tio hade ändrat sin livsstil efter de fått diagnosen hypertoni. Resultat från litteratundersökningen visade att appar och hemblodtrycksmätning kan användas för egenkontroll av hypertoni. 33% kan tänka sig att genomföra läkarbesöket via en app och 20% via videosamtal. Nio av tio deltagare gjorde fel när de skulle mäta sitt eget blodtryck. Det var en studie av sex som visade att det inte var någon skillnad i blodryck beroende på hemblodtrycksmätning via digitalvård och vanlig vård. Slutsats: Alla patienter i undersökningen var positiva till digitalvård och kunde tänka sig att behandlas med det. Publicerade studier visar att digitalvård för högt blodtryck är bra för egenkontroll av sitt blodtryck och att hemblodtrycksmätning kombinerat med telemedicin är bättre än traditionell vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)