Allmänsjuksköterskans attityder vid vård av patienter med missbruksproblematik : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Missbruk innebär ett missanpassat bruk av alkohol och droger. Sverige har både preventiva åtgärder mot missbruk och åtgärder under ett aktuellt missbruk. Personer med missbruk är en stigmatiserad grupp där mer kunskap om denna grupp bör fås. Syfte: Syftet med studien är att undersöka allmänsjuksköterskans attityder och erfarenheter samband med vård av personer med missbruksproblematik. Metod: Litteraturstudien grundar sig i en kvalitativ ansats baserad på tio vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av Evans deskriptiva metod (2002). Resultat: Tre teman och sex underteman framkom efter analys och presenterade resultatet. Psykiska påfrestningar för sjuksköterskan, negativa känslor och upplevelser som påverkar sjuksköterskan, upplevelse av högre arbetsbelastning på grund av komplex vårdsituation. Fördomsfyllda attityders inverkan på vårdandet, attityder som skapar barriärer för vårdandet, att misstro patienten men ändå vilja arbeta ur ett holistiskt synsätt. Hinder eller stöd för vården av personer med missbruksproblematik, sjuksköterskans syn på missbrukare beror på sammanhanget och betydelsen för adekvat utbildning inom området samt fortbildning.   Slutsatser: Att vårda en person med missbruksproblematik är komplext och psykisk påfrestande för sjuksköterskan. På grund av rädsla och andra faktorer kan inte sjuksköterskan ge den vård hen hade velat ge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)