LEADER Höga kusten : Nya former för styrning och samverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: LEADER är ett EU-finansierat program som avser att öka samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor genom projekt för att utveckla landsbygdsregioner i EU. Studiens mål är att utvärdera Leadermetoden för LEADER-området Höga kusten enligt teorier om multi-level governance, domäner och soft spaces. LEADER Höga kusten innefattar Härnösands, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner. För att svara på syftet så har en kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie gjorts genom att intervjuer med fem respondenter som är aktiva inom LEADER Höga kusten utförts. Detta har kompletterats med en analys av lokala och regionala utvecklingsstrategier. De strategierna är: LEADER Höga kustens lokala utvecklingsstrategi (2014–2020); Västernorrlands regions utvecklingsstrategi (2011–2020); Västernorrlands regions utvecklingsstrategi (2021–2030) (förslagsversion). Dessa har analyserats för att få en bred bild av LEADER-programmets påverkan på samverkansformer och styrning i området. Studien har visat att LEADER-programmet har influerat området när det gäller synen på samverkan, attityden till landsbygdens potential i området och skapat möjligheten till lokala samarbeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)