Ungdomshem och lagsport

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Författare: Michaela Sarajodin; [2018]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka påverkan på ungdomars identitetsskapande genom lagsport, och i vilken utsträckning lagsportens positiva påverkan på ungdomen används och kan komma att användas i behandlingen på ungdomshem så som SiS- hem idag. Frågeställningen som jag utgår ifrån är följande: - Skulle en behandling som bygger på lagsport vara ett sätt att minska återfall för ungdomar som har en LVU-placering pga. ett destruktivt beteende? Det gjordes totalt fem intervjuer med pojkar som var LVU-placerade på ett SiS-hem, samt fem intervjuer med personal som arbetar på institutionen. Materialet som samlades in analyserades med hjälp av teorier med utgångspunkter i grupper som en social konstellation, ungdomar, dess identiteter och ungdomsgrupper. Resultatet av studien visar på att idrott har en stor betydelse hos ungdomar, och kan användas i behandlingssyfte. Ungdomarnas identitetsskapande påverkas positivt av lagsport och gruppträning genom att deras självkänsla och självförtroende stärks, känslan av samhörighet och delaktighet ökar och de socialiseras in i samhällets normer och värderingar, samt att de skapar ett stabilt kontaktnät. Motivation och motivationsarbete är ytterligare något som lyfts och visar sig vara en viktig del i processen som personalen arbetar mycket med, och som ungdomarna lägger vikt på både under tiden på LVU-hemmet, men också tiden efter deras placering när ungdomen är på hemmaplan. Nyckelord: Identitetsskapande, gemenskap, grupptillhörighet, idrott, lagsport

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)