Nytt språk i nytt land : En studie om hur förskollärare med flerspråkiga barns svenska språk och modersmål

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Författare: Maxamed Idil; Naima Muhumed; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares arbete med barns språk i förskolan och specifik undervisning av barn med annat modersmål än svenska. Detta examensarbete bygger på en didaktisk och kvalitativ studie där sju förskollärare intervjuas från tre olika förskolor. I studien används ett sociokulturellt perspektiv och begreppet proximal utvecklingszon som handlar om att barn lär sig i samspel med andra och tar hjälp av någon i omgivningen som är mer kompetent för att komma längre i sin utveckling och lärande. Resultatet i studien betonar att förskollärare visar respekt för alla barns språk och kultur för att skapa en trygghet för dem. Förskollärarna använder sig av olika kommunikationsformer för att stödja och utveckla barns modersmål och det svenska språket. De använder sig av kroppsspråk, TAKK- tecken, bildstöd och även konkreta material såsom bilder barnböcker på olika språk och flanosagor. I resultatet framhävs det även att föräldrarna har en stor roll i barns språkutveckling. I studien visas det också att förskollärare har en positiv inställning till att ha flerspråkig personal i verksamheten som underlättar arbetet med flerspråkiga barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)