Beslutsstödsystem Uppdragsplanering

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

Sammanfattning: Detta arbete visar, delvis var för sig och delvis i kombination, hur regelbaserat och fallbaserat beslutsstöd kan användas vid uppdragsplanering. Uppdragsplanering utförs med hjälp av Mission Support System (MSS). Uppdragsplanering kräver en hel del arbete och en hel del erfarenhet för att den ska bli bra. Detta kan underlättas om man kan få hjälp av olika verktyg som kan dra nytta av uppsatta regler för respektive uppdrag och även dra nytta av tidigare uppdrag av samma karaktär. Sedan tidigare finns det två olika examensarbete som har undersökt respektive del av detta. Målet med detta arbete är delvis att demonstrera metoderna i en prototyp, var för sig och i kombination med varandra, och delvis att försöka besvara frågan om en kombination av metoderna presterar ett bättre beslutsstöd än när metoderna används var för sig. Detta arbete bygger på två tidigare examensarbeten. Metoden som används för att kunna bedöma vilken metod som är att föredra är att man har implementerat både verktygen i en prototyp. I prototypen planerar man sedan ett antal uppdrag och applicerar sedan dem olika metoderna var för sig och även i kombination och utvärderar resultatet. Resultatet pekar på att det ur planeringssynpunkt bör användas en kombination av de två presenterade metoderna. Däremot om man tar in tidsaspekten, så är den erfarenhetsbaserade metoden inte att rekommendera i det utförande som den är i nu. Detta eftersom den tar lång tid att applicera. Tidsåtgången är uppemot 12 timmar. Vilket inte fungerar i verkligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)