”Att söka människans sanning i hennes berättelser.” Det kreativa skrivandets funktioner och drivkrafter

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Lydia Sandgren; [2014-09-15]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka det kreativa skrivandets funktioner och drivkrafter. Nio författare intervjuades. Intervjuerna analyserades tematiskt. Följande teman framkom: Skrivandet visade sig ha en central roll i livet och upprätthålls allmänt av starka drivkrafter. Genom skrivandet kan man uttrycka sig samt berätta om erfarenheter och dylikt. I skrivandet kan känslor och erfarenheter bearbetas. Man kan också utforska existentiella frågor och öka sin förståelse för mänskliga villkor. Skrivandet kan också vara ett sätt att skapa sig en egen inre värld. Skrivandet upplevs ofta som lustfyllt och tillfredsställande. Skrivande visades också vara ett sätt att relatera till en omvärld, samt spela en viktig roll för identitetsuppfattningen. Resultaten diskuterades utifrån en psykoanalytisk referensram, bland annat i termer av sublimering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)