Mer än bara ett hotell - en studie kring hur hotell förmedlar en berättelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: Mer än bara ett hotell - en studie kring hur hotell förmedlar en berättelse Nivå: Kandidatuppsats Författare: Mimmi Andersson och Amanda Ebenstrand Handledare: Fredrik Nilsson Datum: 28 maj 2015 Problematisering: På vilket sätt förmedlas en berättelse till kunden och hur möjliggörs en upplevelse med hjälp av den? Den allt mer krävande kunden efterfrågar mer än enbart en kärnprodukt eller tjänst, och vi ställer oss frågan vilken funktion storytelling fyller i koppling till upplevelseekonomin? Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur hotell arbetar för att skapa en upplevelse genom att förmedla en berättelse till gästen. Metod: Det empiriska materialet är insamlat med hjälp av kvalitativ metod i form av intervjuer, observationer och dokumentanalyser från två olika hotell. Materialet är analyserat ur ett företagsperspektiv med fokus på upplevelseekonomi och storytelling. Resultat: I hotellens berättelse om hemmet är både materialiteterna och personalen viktiga funktioner. Hemmet är däremot ett komplext tema att förmedla då det är starkt förknippat med personliga erfarenheter; därmed finns det både likheter och skillnader i hotellens berättelser. I upplevelserummet är det viktigt att skapa en ombonad känsla med en variation av nytt och gammalt samt mycket prydnader för att skapa en unik miljö som återspeglar hotellägarens personlighet. Personalen spelar en viktig roll i berättelsen genom att både klä sig på rätt sätt och agera i enlighet med den familjära känslan som hotellen marknadsför. Tillsammans förmedlar alla hotellens funktioner en berättelse om hemmet. Nyckelord: Upplevelseekonomi, Teatermetaforen, Storytelling, Upplevelserummet, Emotional labor, Aesthetic labour, Hotell

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)