Solvärme i småskaligt fjärrvärmenät : Förutsättningar och möjligheter för Umeå Energi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Jonas Rossing; [2011]

Nyckelord: solvärme; solfångare; fjärrvärme;

Sammanfattning:

Satsningar på förnyelsebar energiproduktion är en viktig del i strävan efter ett mer hållbart samhälle. Att ta till vara på energin i solinstrålningen är både miljövänligt och relativt enkelt. Syftet med detta arbete har varit att undersöka möjligheterna att integrera solenergi i Umeå Energis mindre fjärrvärmenät i Hörnefors.

De alternativ som har studerats är två olika anslutningsmöjligheter av solfångaranläggningar till fjärrvärmenätet. Med det första anslutningsalternativet, som kallas primäranslutning, kan en solfångaranläggning leverera värme direkt ut på fjärrvärmenätets primärledning, vilket gör att solvärmen blir tillgänglig för alla abonnenter på nätet. Med det andra alternativet, som kallas sekundäranslutning, kan en solfångaranläggning endast leverera värme till en abonnent, i detta fall ett badhus.

Förutom de olika anslutningsalternativen har också olika typer av solfångare undersökts. Detta innefattar en plan solfångare, en vakuumrörsolfångare, en hybridsolfångare, samt en poolsolfångare.

Resultaten visade att upp till 20 % av fjärvärmenätets totala behov kunde ersättas med solvärme vid primäranslutning och runt 0,7 % vid sekundäranslutning. Dock är inget av alternativen i dagsläget ekonomiskt lönsamt. Det alternativ som var närmast att uppnå lönsamhet var den sekundäranslutna poolsolfångaranläggningen. Med det alternativet erhölls en nuvärdeskvot på 0,43. De andra alternativen låg mellan 0,11 och 0,22.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)