Primärvård inom femton minuter, från Göteborg till Haparanda. En studie om digitala vårdaktörers sätt att förhålla sig till institutionaliserade förväntningar kring god vård

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Tomas Henningsson; Arian Ansari; [2018-09-20]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med vår studie var att få en bättre förståelse för Kry och Visiba Care som tvåav de ledande företagen att tillhandahålla digitala vårdmöten i Sverige. Detta för att sedan undersöka hur dessa företag förhåller sig till och arbetar utifrån den rådande diskursen om god vård. Genom semistrukturerade intervjuer med företagens verkställande direktörer (VD) samt en marknadschef skapades en bättre förståelse förföretagens motiv, utmaningar och arbetssätt. Vidare granskades Socialstyrelsens föreskrifter om god vård för att sedan vägas mot informanternas svar. Genom en tematisk analys formades studiens tre huvudteman; effektivisera hälso- ochsjukvården, patientcentrering och regulativ marknad, varigenom studiens resultatpresenteras. Studiens mest relevanta fynd och slutsatser är att respektive företag istudien kan anses verka i linje med gällande föreskrifter om god vård. Däremot förekommer det skillnader i utmaningar hos de studerade företagen som i egenskap av e-hälsoplattformsleverantör och en digital vårdcentral förhåller sig på olika sätt till detinstitutionaliserade fältet, som den reguljära vården i Sverige kan anses vara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)