Säljarens val av fastighetsmäklare : baserat på första intrycket

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Angelica Sjölander; [2011]

Nyckelord: fastighetsmäklare; första intrycket;

Sammanfattning: Abstract Syfte: Uppsatsen undersöker det första fysiska mötet mellan kunden och fastighetsmäklaren. Hur påverkar första intrycket kundens beslut och fortsatta relation med fastighetsmäklaren? Metod: Jag har använt mig av en kvalitativ metod då jag anser att det är en passande metod för denna studie då den är baserad på elva stycken telefonintervjuer med människor som har sålt med en fastighetsmäklare. Teorier om första intrycket har studerats och dessa teorier jämförs sedan med empirin för att dra slutsatser. Resultat & slutsats: Valet av fastighetsmäklare varierar från säljare till säljare då de lägger fokus på olika saker. Däremot verkar de vara överens om att det är positivt om mäklaren ser välvårdad ut, är noggrann och tydlig i sitt sätt att tala och inte är "för på". Om fastighetsmäklaren inte gör ett bra första intryck så väljer kunden en annan mäklare. Förslag till fortsatt forskning: Kan vara att ta reda på hur kunden väljer fastighetsmäklare redan i ett tidigare skede än det första fysiska mötet. Förslag till fortsatt forskning kan även vara att undersöka andra områden än Sollentuna och kunder som varit i kontakt med andra företag än Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Uppsatsens bidrag: Examensarbetet har bidragit till ökad förståelse för hur säljaren går tillväga när han/hon skall välja fastighetsmäklare samt vad säljaren lägger märke till och värdesätter mest vid det första mötet gällande mäklarens beteende. Nyckelord: Fastighetsmäklare, Val, Första intrycket, DiSC-modellen, Röd- Gul- Grön & Blå person.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)