Sexual Healing : Upplevelser av läkande sexuella möten efter negativa sexuella erfarenheter

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Studien undersöker fenomenet: upplevelser av läkande sexuella möten efter negativa sexuella erfarenheter. Syftet är att undersöka hur personer med tidigare negativa sexuella erfarenheter kan uppleva sexuella möten med andra som läkande samt hur det kan främja den sexuella hälsan. Fokus ligger på hur sexuella möten med andra kan upplevas, beskrivas och förstås som läkande. Ett underliggande syfte är att förmedla hopp till dem som kanske har förlorat hoppet om njutningsfulla sexuella möten med andra. Kunskap kring detta kan även komma att bidra till utvecklingen av hälsofrämjande arbete gällande sexuell hälsa hos personer med negativa sexuella erfarenheter. Interpretative Phenomenological Analysis användes som kvalitativ metod och fem intervjuer med personer som upplevt läkande sexuella möten genomfördes. Samtliga identifierade sig som kvinnor varav tre som bisexuella, en som heterosexuell och en som heterosexuell men attraheras av människor. Teorier för att begripliggöra fenomenet var Existentiella perspektiv, Social Baseline Theory samt Teorier om att omforma kroppsminnen. Tidigare relevant forskning var inom områden Sexuell läkning efter trauma, Social smärta och läkning samt Andra ingångar till upplevelser av läkande sexuella möten. Huvudteman som framkom var Ingen press! – första steget till läkning, Från olust till lust, Upplevelser av läkande sexuella möten samt Skillnaden mellan då och nu. Sammanfattningen är att intervjupersonerna uppgav att de kunde läka från tidigare negativa sexuella erfarenheter med hjälp av sexuella möten med andra. Genom tillitsfulla relationer vågade de anta sexuella utmaningar som främjade deras sexuella hälsa och förmåga att njuta. I de sexuella mötena hjälpte den andra dem att reglera och hantera känslor som kom upp. De kunde då omforma negativa kroppsminnen på ett djupt motsägande sätt och nå upplevelser av läkning. Slutsatsen är att mer forskning om fenomenet upplevelser av läkande sexuella möten behövs. Det kan vara så att det några har skadat kan behövas andra för att läka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)