Har graden av informationsasymmetri inom ett bolag betydelse för analytikers pricksäkerhet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Har graden av informationsasymmetri inom ett bolag betydelse för analytikers pricksäkerhet? Slutseminarie: 03/06/2019 Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Sebastian Petersson, Fred Berntson och Erik Norman Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Aktieanalytiker, riktkurs, informationsasymmetri, felprognos, rekommendation Syfte: Syftet är att undersöka om analytikernas pricksäkerhet i riktkurser blir sämre ju mer informationsasymmetri bolaget i fråga har. Med informationsasymmetri menas i detta sammanhang att en part har fördelen av att ha större insikt och kunskap om företaget än vad den andra parten har. Metod: För att genomföra studien har sekundärdata samlats in från Bloomberg Terminal. Sekundärdatan består av riktkurser från olika analytiker angående satta riktkurser. Vidare har en genomsnittlig felprognos för varje bolag tagits fram. Felprognoserna har testats i ett regressionstest mot bolagens marknadsvärde vilket är proxyvariabeln för informationsasymmetri. Teoretiska perspektiv Det teoretiska ramverket är baserat på tidigare studier om riktkursernas riktighet och informationsasymmetri. Vidare innefattar det teoretiska ramverket teorier om informationsasymmetri och riktpris för målpriset. Empiri Studien grundar sig i 9687 rekommendationer angående riktkurser. Datan är sekundärdata från Bloomberg Terminal. Urvalet består av riktkurser från 2013/01/01-2018 /09/30, utgivna av diverse analytiker. Resultat: Studiens resultat visar inte på något signifikant samband mellan bolagets informationsasymmetri och svårigheten att analysera bolaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)