Att ha en förälder som god man : en kvalitativ studie om fem personer med utvecklingsstörning och deras relation till sin gode man

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Sammanfattning:

Studiens syfte var att öka kunskapen och förståelsen för hur det fungerar att ha en förälder som god man utifrån den enskildes perspektiv. De frågeställningar som låg till grund för syftet rörde hur relationen påverkades av att föräldern var god man, hur personen upplever sitt beroende av föräldern och fördelar och nackdelar med föräldern som god man. I studien användes socialkonstruktionismen som visar på omgivningens betydelse, interpersonell makt och integreringsteorin. Fem kvalitativa intervjuer ligger till grund för undersökningen. Till intervjuerna användes en temainriktad intervjuguide för att underlätta. Litteraturgranskningen visade att det fanns ont om rapporter som tar upp temat förälder som god man och att det då främst lade perspektivet ur den gode mannens synvinkel. Den tidigare forskningen visar att det finns fördelar och nackdelar med föräldrar som gode män men att det kan vara svårt när man vill känna sig självständig. Resultatet har visat att det kan vara bättre med en utomstående god man än en förälder bland annat för att det kan hämma individens möjlighet att bli självständig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)