Vindskadefaktorer för tall och contorta-tall på SCA:s marker efter stormen Dagmar

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: Dagmar är en av de mest förödande stormarna, som med sina 4-5 miljoner kubikmeter vindfälld skog präglat skogssverige det senaste årtiondet. Skogsbolaget SCA förlorade stora mängder skog den 26 december 2011 till följd av stormen. Två av trädslagen på SCA:s marker är tall och contortatall, med olika förutsättningar vad gäller förmåga att motstå stormvindar. Tillhandahållna data kom från SCA:s inventering före Dagmar, under åren 2007-2011, respektive efter stormen, i februari-mars 2012. Inventerat data har sammanställts, bearbetats och analyserats i Microsoft Office Excel, MiniTab 16 och ArcMap 10.1. Statistiskt signifikanta samband för insamlat data saknades mellan beståndsmedelhöjd och skadad volym skog. Samband erhölls däremot mellan skötselmetod, gallrat eller ogallrat, och skadade bestånd. Utifrån resultaten kan vi konstatera att trädslaget tall är att föredra i stormskadedrabbade områden. Vidare är gallrade bestånd känsligare än ogallrade inom en viss tidsperiod efter skötselingreppet. Tidpunkten före eller efter stormskada, ger en relativ ökning av skadetyperna ”liggande” och ”lutande” för tall och contortatall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)