Patienters upplevelser av att leva med gikt. En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Gikt är en ämnesomsättningssjukdom där en ökad anhopning av urat uppstår i kroppen. Gikt kan ge akuta och kroniska ledinflammationer vilka kan generera starka smärtupplevelser. Då hög konsumtion av viss mat och alkohol kan trigga giktattacker har sjukdomen i vissa tider betraktats som en markör för hög social status. Numera kopplas gikten snarare samman med låg socioekonomisk status och ett utsvävat leverne. Forskning framhåller dock genetiskt arv, ålder och njursjukdom som de dominerande orsakerna till gikt. Syfte: Syftet var att samman- ställa tidigare forskning som beskriver patienters upplevelser av att leva med gikt och hur sjukdomen påverkar deras dagliga liv. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats utifrån tio vetenskapliga studier. Studierna har kvalitetsgranskats och analyserats. Databaserna CINAHL och PubMed användes vid litteratur- sökningen. Resultat: Tre huvudteman och elva underkategorier uppstod ur de inkluderade studierna och presenterades som litteraturstudiens resultat. De tre huvudtemana benämns: Att leva med smärta, Smärtans påverkan på det dagliga livet samt Hur synen på gikt påverkar giktpatienten. Konklusion: Föreliggande litteraturstudie kom fram till att smärtan hade ett omfattande genomslag för flera av de giktdrabbade patienterna. Smärtan kunde även leda till immobilisering, psykisk påverkan och påverkan på relationer. En del av patientdeltagarna upplevde omgivningen som oförstående inför deras tillstånd. Vidare framkom att en ökad förståelse för patientens upplevelser är nödvändig för att skapa förut- sättningar för meningsfulla möten mellan sjuksköterska och giktpatient. Både fysiska och psykiska konsekvenser av sjukdomen måste tas i beaktan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)