Intranasal oxytocin mot autism

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Författare: Benjamin Pashai; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Autism är en neuropsykiatrisk störning som hör till autismspektrumstörning (AST). Vid autism är den sociala kommunikationen och repetitiva sensoriska-motoriska beteenden bristfällig. Autism är 3–4 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. För att diagnostisera autism finns det huvudsakligen två system; DSM- och ICD-systemet. Idag finns ingen godkänd farmakologisk behandling för indikationen autism. Ett ämne som har studerats de senaste åren som potentiell behandling vid autism är oxytocin. Oxytocin är ett neuropeptidhormon som produceras i hypotalamus och brukar benämnas som “lugn och ro-hormonet”. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka om intranasal oxytocin har någon effekt vid autismsymtomen hos barn 0–19 år. sitet. Ingen av studierna visade signifikant förbättring på det repetitiva beteendet. Ett flertal studier visade en signifikant förbättring i social kommunikation hos patienter som fått intranasal oxytocin, medan andra studier inte tydde på någon signifikant förbättring. Oxytocin förbättrade signifikant förmågan att läsa av känslor från andras ögon utifrån ögonkontakt. Majoriteten av biverkningarna på grund av användning av oxytocin var lindriga.Slutsatsen som dras är att oxytocin kan vara en intressant substans för behandling av autism, åtminstone för social kommunikation. Oxytocin gav biverkningar, majoriteten i form av lindriga biverkningar. Studierna visar olika resultat på förbättring av kommunikation hos autism därmed behövs det ytterligare studier med ett större urval för att kunna stärka resultaten. Även fler studier behövs för att kontrollera om oxytocin kan förbättra repetitiva beteendet eftersom denna litteraturstudie visade motstridiga resultat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)